Termékek Menü
Ön itt jár: > >

Garancia

A Sandstone Kft. a hatályos jogszabályoknak alapján (Polgári Törvénykönyv, és a 49/2003.(IX.22.) Kormány rendelet) szavatosságot vállal, mely a vásárlás napjától számított 6 hónap.

A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV.törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet: 

1.§ A fogyasztói szerződés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.

2.§ Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

3.§ (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni,amelyben rögzíti:

a)a fogyasztó nevét, címét,

b)a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,

c)a vásárlás időpontját,

d)a hiba bejelentésének időpontját,

e)a hiba leírását,

f)a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,

g)a kifogás rendezésének módját.

(2)Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

(3)A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.

(4)Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül kötelesértesíteni a fogyasztót.

4.§ (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel –megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

(2)A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

5.§ Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

6.§ (1) Ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követő hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől (a továbbiakban: Főfelügyelőség) szakvéleményt kérhet. Erről a lehetőségről a forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni.

(2)Ha a fogyasztó az (1) bekezdés alapján kíván eljárni, a forgalmazó a szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezéséneklehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni.

(3)A Főfelügyelőség köteles a szakvéleményt az áru és a vizsgálati díjbeérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül elkészíteni, és azt a feleknek megküldeni. Indokolt esetben a határidő tíz munkanappal meghosszabbítható.

(4)Ha a szakvéleményhez szükséges vizsgálat az áru roncsolása nélkül nem végezhető el, a vizsgálat elvégzéséhez a Főfelügyelőség a felek előzetes hozzájárulását köteles kérni.

(5)A vizsgálat díjtételeit a Főfelügyelőség közleményben teszi közzé.

(6)Ez e §-ban szabályozott eljárás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a fogyasztói szerződésből eredő igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesítsék.

7.§ (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vásárlók minőségikifogásainak intézéséről szóló 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM rendelet,37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.

 

SZÁLLÍTÁSI AKCIÓ

 SZÁLLÍTÁS

10.000 forint felett ingyenes

1-5 munkanapon belül

Legújabb TOP TERMÉKÜNK Basecamp Softshell

NŐI RUHÁZAT HATALMAS AKCIÓK Óriási KEDVEZMÉNYEK

NŐI RUHÁZAT 

HATALMAS AKCIÓK

Facebook